Din adress eller fastighetsbeteckning:
Beräkningar baseras på lokal regndata från: Välj den väderstation som ligger närmast dig

Din takyta som vatten samlas upp ifrån

1. Storlek på takytan som vatten samlas upp ifrån (se info-knappen): Ange storleken på det tak eller annan yta som är anslutet till din tank / tunna. Att försöka samla upp vatten från grönytor så som gräsmattor tillför i de flesta fall väldigt lite, då avrinning endast sker vid större eller långvariga regn som endast motsvarar en liten del av den årliga avrinningen jämfört med mindre, mer frekvent förekommande regn.

Hur skulle du använda ditt regnvatten?

1. Takytan som vatten samlas upp ifrån 2. Storlek på tank / tunna
Stormwater reuse system
4. Vattenanvändning inomhus (ej dricksvatten) så som spolning av toaletter, bevattning inomhus etc. 3. Yta som bevattnas utomhus
2. Avledningskapacitet mot tank: l/s Om det finns begränsningar för hur mycket vatten som kan avledas till tank (i liter per sekund, kan vara begränsningar i takrännor, ledningar, dagvattenbrunnar etc.), ange kapaciteten i avledningssystemet.

En takränna kan antas ha en kapacitet av ca 1 L/s, om två takrännor ansluter till samma stuprör från olika håll blir kapaciteten 2 L/s.

En rörlednings kapacitet beror på ledningsdimension och lutning.
2. Storlek på tank / tunna: Ange storlek på den tank eller annan förvaring och den vattenvolym som kan användas för återanvändning av vatten.
3. Yta som bevattnas utomhus: Om vatten ska användas för bevattning utomhus, ange den yta som skall bevattnas.
4. Vattenanvändning inomhus (ej dricksvatten), tex. toalettspolning eller bevattning inomhus: l/dag Det genomsnittliga vattenbehovet per dag som kan tillgodoses med återanvänt regnvatten, exklusive bevattning utomhus (detta modelleras separat). Detta kan vara för toalettspolning, bevattning inomhus eller liknande användning.

Ungefärlig vattenförbrukning per spolning för en snålspolande toalett är ca 3 liter, och ca 10 liter för en toalett av äldre modell.

För att beräkna det dagliga vattenbehovet för toalettspolning, multiplicera antalet liter per spolning med det uppskattade antal gånger toaletten används per dag.

För annan vattenanvändning så som bevattning inomhus, lägg till antal liter vatten som används per dag i genomsnitt.
Vill du lägga in mer detaljerad information för jorden i just din trädgård? Klicka då här
Om du inte vet vilka egenskaper jorden har i just din trädgård, använd de värden som är ifyllda.
Djup av jord som ska bevattnas: mm Ange djup av den jord som skall bevattnas.
Största möjliga andel luft i jordvolym: % Ange andelen luft i jorden, porvolymen, som kan fyllas med vatten innan jorden är mättad.
Fältkapacitet av jord: mm/m Ange jordens fältkapacitet. Fältkapaciteten är den maximala mängd vatten som jorden kan hålla utan att vatten dränerar ut genom botten. Endaste en del av fältkapaciteten kan användas av växter.
En bra matjord har en fältkapacitet på mellan 200-400 mm/m.
Vatten tillgängligt till växter (% av fältkapacitet): % Ange hur stor del av fältkapaciteten som är tillgänglig för växter. Detta är oftast mellan 30-50%.
Grödeskoefficienten Kc: Ange grödeskoefficienten för de växter som skall bevattnas. Grödeskoefficienten multipliceras med "medel-avdunstningsförluster" för att ge den totala avdunstningsförlusten för bevattnad yta. 1 motsvarar gräsyta / parkyta.
Bevattna när vattnet når % av tillgängligt vatten: % Ange när bevattning antas ske. Detta beräknas baserat på hur stor del av det vatten som är tillgängligt för växterna som finns kvar i jorden. Ett högt värde (tex. 80%) medför att bevattning sker oftare än om ett mindre värde (tex. 30%) används.
Bevattna med en vattenmängd motsvarande daglig avdunstning x : Ange hur mycket bevattning som ska ske vid varje bevattningstillfälle, som en faktor som multipliceras med den dagliga mängden vatten som förloras genom avdunstning. På så sätt anpassas bevattningsdjupet till årstiden. En faktor på ett (1) medför att vid varje bevattningstillfälle tillförs lika mycket vatten som jorden förlorar genom avdunstning på en dag. En liten faktor medför bevattning med en mindre volym ofta medan ett större värde medför en större bevattningsvolym mer sällan.
Vatten utöver den bevattnade jordens vattenhållande förmåga kan infiltrera till omkringliggande mark eller dräneras bort: (Ej ikryssad=Nej, Ikryssad=Ja)
Infiltrationskapacitet (hydraulisk konduktivitet) av omkringliggande mark eller motsvarande dränering: mm/tim Om vatten infiltrerar till omkringliggande mark, ange infiltrationskapaciteten av omkringliggande mark (i mm per timme), eller motsvarande kapacitet av dräneringssystemet.
Denna kan variera mycket från plats till plats och om möjligt bör lokala mätningar utföras.
Ungefärliga infiltrationshastigheter för olika typer av jordar presenteras nedan. Det är rekommenderat att dessa värden halveras för att tillåta viss igensättning med tiden.

Grov sand 3600 mm/tim
Fin sand 360 mm/tim
Silt 36 mm/tim
Lera / sand 3.6 mm/tim
Lera / silt 0.36 mm/tim
Tät lera 0.00 mm/tim
Skiljer sig din vattenanvändning mellan olika månader på året? Klicka här för att ändra
Avmarkera månader då ingen bevattning sker (tex. under vintern) (Ej ikryssad=Nej, ingen bevattning sker, Ikryssad=Ja, bevattning sker)
Januari Februari Mars
April Maj Juni
Juli Augusti September
Oktober November December
Variation av vattenbehov över året uttryckt som % av dagligt Vattenanvändning inomhus. 100% betyder att det värde som angivits för 4. är oförändrat. Om Vattenbehov, ej dricksvattenkvalitet varierar beroende på tid på året, ange procent av genomsnittligt dagligt vattenbehov beroende på månad. Ändrat vattenbehov över året kan vara till exempel för en sommarstuga som bara används del av året. Om ingen användning sker alls, ange 0%.
Januari % Februari % Mars %
April % Maj % Juni %
Juli % Augusti % September %
Oktober % November % December %
Sidan blir grå under tiden beräkningar utförs (kan ta upp till 1 minut)© Copyright Water Sensitive Solutions, all rights reserved