Projektnamn:
Väderstation: Ange den väderstation som ligger närmast det aktuella utredningsområdet.

Avrinningsområde och avrinningsberäkning

Hårdgjort avrinningsområde (se info-knappen): Ange storleken på avrinningsområdet som är anslutet till ditt reningssystem. I de flesta fall är det inte ekonomiskt att rena avrinning från bevuxna ytor, då avrinning endast sker efter att jordprofilen mättats. Detta sker endast vid större, långvariga regn då reningssystemet i de flesta fall redan fyllts upp av avrinning från hårdgjorda ytor. Stora regn med lång återkomsttid motsvarar även en liten del av den årliga avrinningen jämfört med mindre, mer frekvent förekommande regn.
Klimatfaktor för att simulera framtida ökning av nederbörd: Om så efterfrågas, lägg till en så kallad klimatfaktor för att simulera en framtida ökning av nederbördsmängden (vanligtvis mellan 1.15-1.25).
Ett (1) betyder att omodifierad historisk regndata används för modellering. Värdet läggs in i formatet 1.25.
Avrinning simuleras med en initial förlust i markytan (ytmagasin) som sedan avdunstar
Klicka här för att visa/dölja extra fält för avrinningsberäkning
Initial förlust (ytmagasin i sprickor i mark, ojämna ytor etc.): mm För hårdgjorda ytor, ange den initiala förlusten, eller ytmagasinet. Den första regnmängden motsvarande det angivna värdet fördröjs i ytan innan någon avrinning sker och magasinet tömms sedan genom avdunstning. Avdunstningen varierar beroende på månad och område, och baseras på evapotranspiration.
Ett värde för initial förlust (ytmagasin) av 0.5-1.0mm är lämpligt för ytor så som brant lutande tak, och 1.0-2.0 för ytor som vägar och parkeringsplatser.
Vatten i ytmagasin avdunstar enligt evapotranspiration beroende på månad, dock töms ytmagasinet på maximalt: timmar Ange den maximala tiden det tar för ytmagasinet att tömmas. Eftersom den modellerade avdunstningen baseras på evapotranspiration modelleras ingen avdunstning under vissa förutsättningar (vintermånader i norra Sverige). Eftersom viss avdunstning fortfarande sker i kallt klimat kan ett värde mellan 48 och 72 timmar per mm ytmagasin anges.
Klicka här för att visa/dölja extra fält för modellering i kallt klimat
Projekt i kallt klimat - månader då avrinning sker (ej ikryssad månad antar att nederbörd sker som snö och avlägsnas från avrinningsområdet) (Ej ikryssad=Nej, ingen avrinning sker, Ikryssad=Ja, avrinning sker)
Januari Februari Mars
April Maj Juni
Juli Augusti September
Oktober November December

Tvärsektion och utformning av infiltrationssystem

Bredd på infiltrationssystem (Wf): m Ange bredden av ev. ytlig fördröjning över ytan som är avsedd att infiltrera dagvatten.
Längd på infiltrationssystem (Lf): m Ange längden av ev. ytlig fördröjning avsedd att infiltrera dagvatten. Denna längd används även för att modellera fördröjningsvolymen över ytan, om en sådan finns.
Maximalt djup av fördröjningsvolym över infiltrationssystemet (Md): mm Ange det maximala djupet som dagvatten kan fördröjas över ytan innan bräddning sker (om systemet har ytlig fördröjning).
Bredd av fördröjningsyta vid maximalt fördröjningsdjup (Wd1): m Ange bredden av ev. fördröjningsytan över växtbädden (ytlig fördröjningsvolym) vid det maximala vattendjupet innan systemet bräddar.
Bredd av fördröjningsyta vid infiltrationssystemets yta (Wd2): m Ange bredden av ev. fördröjningsytan över infiltrationssystemet (ytlig fördröjningsvolym) vid ytan.
Klicka här för att visa/dölja ytterligare information infiltrationssystemet
Insläppskapacitet till infiltrationssystem (dagvattenbrunn, släpp i kantsten etc.): l/s Ange insläppskapacitet till växtfiltreringsbädden (dagvattenbrunn, släpp i kantsten etc.).
Mättad hydraulisk konduktivitet av ev. ytmaterial (Ksat): mm/tim Ange hastigheten med vilken vatten filtrerar ner genom ev. ytlager (i mm per timme).
Det är viktigt att det värde som används är realistiskt och tillåter viss igensättning av ytlagret med tiden. Lämpliga värden varierar beroende på det material som används, förslag på värden beroende på ytlager visas nedan.

Grus 18000-36000 mm/tim (använd max 9000-18000mm/tim)
Ren sand 360 mm/tim (använd max 180mm/tim)
Sandlig jord 100-200 mm/tim (använd max 50-100mm/tim)
Siltig jord 36 mm/tim (använd max 18mm/tim)
Djup på ev. ytmaterial (Fd): mm Ange djup på ev. ytmaterial.
Andel tomrum i ev. ytmaterial (Vf): % Ange andelen tomrum i ev. ytmaterial, porvolymen, som finns tillgänglig inom ytlagret som invärtes fördröjningsvolym. Denna volym har bara betydelse om systemet endast tömms genom infiltration till intilliggande mark.
Invärtes sidlutning av ev. ytmaterial, 1V: H Ange invärtes sidlutning av ev. ytlager, angivet som horisontal sträcka per 1 enhet vertikal sträcka.
Djup på infiltrationsmagasin (stenkista el. dylikt) (Dd): mm Ange det totala djupet av infiltrationsmagasinet (grus- eller stenmaterial) och eventuellt överbryggningslager (sandmaterial) om ett sådant används mellan ytlager och infiltrationsmagasin.
Andel tomrum i infiltrationsmagasin: % Ange andelen tomrum i infiltrationsmagasinet, porvolymen , som finns tillgänglig inom infiltrationsmagasinet och eventuellt överbryggningslager som invärtes fördröjningsvolym. Denna volym har bara betydelse om systemet endast tömms genom infiltration till intilliggande mark.
Invärtes sidlutning av infiltrationsmagasin, 1V: H Ange invärtes sidlutning av vinfiltrationsmagasinet, angivet som horisontal sträcka per 1 vertikal sträcka.
Vatten i infiltrationsmagasin kan infiltrera till omkringliggande mark: (Ej ikryssad=Nej, Ikryssad=Ja)
Infiltrationskapacitet (hydraulisk konduktivitet) av omkringliggande mark: mm/tim Vatten förutsätts kunna infiltrera till omkringliggande mark.
Ange infiltrationskapaciteten av omkringliggande mark (i mm per timme). Denna kan variera mycket från plats till plats och om möjligt bör lokala mätningar utföras.
Ungefärliga infiltrationshastigheter för olika typer av jordar presenteras nedan. Det är rekommenderat att dessa värden halveras för att tillåta viss igensättning med tiden.

Grov sand 3600 mm/tim
Fin sand 360 mm/tim
Silt 36 mm/tim
Lera / sand 3.6 mm/tim
Lera / silt 0.36 mm/tim
Tät lera 0.00 mm/tim
infiltrationssystemet har bräddledning eller liknande: (Ej ikryssad=Nej, Ikryssad=Ja)
Avstånd mellan botten på infiltrationsmagasinet och vattengången av bräddledning (volym som endast kan infiltrera): mm Kryssa för rutan om systemet har en bräddledning. Ange avståndet mellan botten och vattengången i bräddledningen.© Copyright Water Sensitive Solutions, all rights reserved